Perashat Balak

60

Rab Aarón Kelzi

Shabat Shalom!!